– Sản xuất và buôn bán các sản phẩm đường và từ đường.

– Sản xuất và buôn bán các sản phẩm chè

– Sản xuất và buôn bán các sản phẩm cồn thực phẩm.

– Sản xuất và buôn bán phân bón hữu cơ.

– Kinh doanh xăng dầu.

– Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

– Kinh doanh nhà hàng, khách sạn