• Công Ty CP Mía Đường Sông Lam
  • Đặng Mạnh Hùng
   Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc TẦM NHÌN TAM NÔNG ĐỒNG LÒNG PHÁT TRIỂN
   • Nguyễn Lương Toàn
    Phó Tổng giám đốc
    • Ban Kiểm soát
     • Trần Văn Long
      Trưởng ban kiểm soát
    • Văn Phòng
     • Nguyễn Đình Thúy
      TP Tài chính - Kế toán
     • Chu Quang Phong
      TP Hành chính nhân sự
     • Nguyễn Văn Khương
      TP Nghiên cuus & Phát triển sản phẩm
     • Thái Kiên Cường
      TP Kỹ thuật & IT
     • Đặng Quốc Viên
      TP Marketing & Truyền thông
     • Đặng Thành Đạt
      TP Bán Hàng
     • Phan Văn Hòa
      Trưởng ban khuyến nông
    • Nhà Máy Đường
     • Phan Xuân Dương
      Giám Đốc
      • Hồ Văn Phú
       Quản Đốc
      • Lê Văn Hùng
       Quản Đốc
      • Hoàng Văn Sơn
       Quản Đốc
    • Nhà Máy Chè
     • Phạm Ngọc Châu
      Giám Đốc
      • Đào Đức Nam
       Quản Đốc